การศึกษาและสำรวจข้อมูล
การสำรวจข้อมูลผู้บริโภค ทำโดยการสำรวจด้วยแบบ-สอบถาม จากประชาชนในแต่ละชุมชนท้องถิ่นรวมถึงสถานประกอบการ องค์กร ห้างร้าน จำนวน 1,600
การอบรมเชิงปฏิบัติ-การ
เรื่อง "แนวทางการจัดการซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเทศไทย" วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
           
การวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย มาตรฐาน และกลไก
การเปรียบเทียบการจัดการซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศเบลเยี่ยม สวีเดน เยอรมนี โปแลนด์ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
           
ผลการรวบรวมการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการรวบรวมการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวัสดุหมุนเวียน วัสดุรีไซเคิล
           
เทคโนโลยีการรีไซเคิลในประเทศและต่างประเทศ
           
การศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
           
สรุปผลการอบรมเชิงปฎิบัติการ
           
สรุปผลการจัดสัมมนา เรื่องระบบฐานข้อมูลการติดตามซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
           
การสำรวจข้อมูลซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิด มาตรการ และกลไกเรียกคืนซาก
           
เทคโนโลยีการรีไซเคิลวัสดุ
           
เอกสารประกอบการสัมมนา
           
Presentation ประกอบการสัมมนา
           
กระดานสนทนา


การวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย มาตรฐาน และกลไก

         การที่หลายประเทศเริ่มมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยของผู้บริโภค จากสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพ
และสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ในขณะที่การเตรียมความพร้อมของไทยด้าน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมยังมีไม่มากเท่าที่ควร ทำให้หลายฝ่ายในประเทศเริ่มมี
ความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการทะลักเข้ามาของสินค้าไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสินค้าใช้งานแล้ว
ดังกล่าว  เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วยังส่งผลกระทบ

ต่ออุตสาหกรรมในประเทศด้วย


         โครงการนี้ได้ทำการรวบรวมกฎหมาย มาตรฐาน และกลไกในการจัดการซากอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ของบางประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งได้แก่  เบลเยี่ยม เยอรมันนี
 สวีเดน และโปแลนด์ และในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งได้แก่  จีน  เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และศึกษา
เปรียบเทียบข้อแตกต่างของกฎหมายดังกล่าว

          
(โครงการนี้้อยู่ระหว่างการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามความเหมาะสม)