การศึกษาและสำรวจข้อมูล
การสำรวจข้อมูลผู้บริโภค ทำโดยการสำรวจด้วยแบบ-สอบถาม จากประชาชนในแต่ละชุมชนท้องถิ่นรวมถึงสถานประกอบการ องค์กร ห้างร้าน จำนวน 1,600
การอบรมเชิงปฏิบัติ-การ
เรื่อง "แนวทางการจัดการซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเทศไทย" วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
           
การวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย มาตรฐาน และกลไก
การเปรียบเทียบการจัดการซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศเบลเยี่ยม สวีเดน เยอรมนี โปแลนด์ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
           
ผลการรวบรวมการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการรวบรวมการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวัสดุหมุนเวียน วัสดุรีไซเคิล
           
เทคโนโลยีการรีไซเคิลในประเทศและต่างประเทศ
           
การศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
           
สรุปผลการอบรมเชิงปฎิบัติการ
           
สรุปผลการจัดสัมมนา เรื่องระบบฐานข้อมูลการติดตามซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
           
การสำรวจข้อมูลซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิด มาตรการ และกลไกเรียกคืนซาก
           
เทคโนโลยีการรีไซเคิลวัสดุ
           
เอกสารประกอบการสัมมนา
           
Presentation ประกอบการสัมมนา
           
กระดานสนทนา


ขอบเขตการดำเนินงาน

           1. วิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมาย มาตรฐาน และกลไกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของ
               ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ/ติดตามซากผลิตภัณฑ์และกาก
               อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การรีไซเคิลซากและกาก
               อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นไปยังโรงงานคัดแยก
               โรงงานรีไซเคิล  และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การรับรองวัสดุทั้งที่เป็นภาคบังคับ หรือ
               ด้วยความสมัครใจ และที่เป็นมาตรการจูงใจ  ตลอดจนมาตรฐานที่อุตสาหกรรม
               เกี่ยวเนื่องกำหนดสำหรับวัสดุที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
               อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

           2. รวบรวมการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวัสดุหมุนเวียนวัสดุ รีไซเคิล
                พร้อมทั้งนำเสนอผลสรุปและข้อเสนอแนะของรายงานการศึกษาต่างๆที่เป็นประโยชน์
                และเกี่ยวข้องกับการศึกษาในโครงการนี้

           3. สำรวจข้อมูล หาอายุการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย
               5 ชนิด โดยสำรวจจากผู้บริโภค และผู้ประกอบการ

           4. ศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 5 ชนิดและ
               ประเภทวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
               ดังกล่าว  ที่ในปัจจุบันมีการรีไซเคิลอย่างแพร่หลาย และวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ 
               พร้อมทั้งข้อจำกัดในการรีไซเคิลและอุตสาหกรรมที่ใช้วัสดุรีไซเคิลเหล่านี้ได้รีไซเคิลได้
               รวมถึงสำรวจปริมาณสัดส่วนกากอุตสาหกรรมที่ถูกรีไซเคิลและผล (Yield) ของ
               การรีไซเคิลวัสดุแต่ละประเภทในประเทศไทย

           5. รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีการรีไซเคิลวัสดุแต่ละประเภทในประเทศไทย

           6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)เกี่ยวกับการเรียกซากกลับคืน การส่งเสริม
               การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ การให้การรับรองสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลการวัดความสัมฤทธิ์ผล
               กฎระเบียบต่างๆ เช่นกฎระเบียบ  WEEE ของสหภาพยุโรปและกฎระเบียบของ
               Home Appliance Recycling Law ของประเทศ ญี่ปุ่น เป็นต้นให้แก่เจ้าหน้าที่
               กรมโรงงานอุตสาหกรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิต
               เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมรีไซเคิลชิ้นส่วนอุปกรณ์
               เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 50  คน

Next Page       
(โครงการนี้้อยู่ระหว่างการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามความเหมาะสม)