การศึกษาและสำรวจข้อมูล
การสำรวจข้อมูลผู้บริโภค ทำโดยการสำรวจด้วยแบบ-สอบถาม จากประชาชนในแต่ละชุมชนท้องถิ่นรวมถึงสถานประกอบการ องค์กร ห้างร้าน จำนวน 1,600
การอบรมเชิงปฏิบัติ-การ
เรื่อง "แนวทางการจัดการซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเทศไทย" วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
           
การวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย มาตรฐาน และกลไก
การเปรียบเทียบการจัดการซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศเบลเยี่ยม สวีเดน เยอรมนี โปแลนด์ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
           
ผลการรวบรวมการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการรวบรวมการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวัสดุหมุนเวียน วัสดุรีไซเคิล
           
เทคโนโลยีการรีไซเคิลในประเทศและต่างประเทศ
           
การศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
           
สรุปผลการอบรมเชิงปฎิบัติการ
           
สรุปผลการจัดสัมมนา เรื่องระบบฐานข้อมูลการติดตามซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
           
การสำรวจข้อมูลซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิด มาตรการ และกลไกเรียกคืนซาก
           
เทคโนโลยีการรีไซเคิลวัสดุ
           
เอกสารประกอบการสัมมนา
           
Presentation ประกอบการสัมมนา
           
กระดานสนทนา


ผลการรวบรวมการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

         ผลการรวบรวมการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวัสดุหมุนเวียน
วัสดุรีไซเคิล พร้อมทั้งนำเสนอผลสรุปและข้อเสนอแนะของรายงานการศึกษาต่างๆที่เป็น
ประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการศึกษาในโครงการฯ นี้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ตามหัวข้อดังนี้

        -  การศึกษา “มาตรการกีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่ของสหรัฐอเมริกา       
            และสหภาพยุโรป"

        -  โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์

        -  โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
            สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

        -  โครงการศึกษาผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทยและเสนอแนวทางในการรับมือ
            กับมาตรการภายใต้ระเบียบ WEEE และ RoHS ของสหภาพยุโรป

        -  โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบจากกากอุตสาหกรรม

        -  โครงการนำร่องเพื่อการรีไซเคิลแนวทางการจัดการซากหลอดฟลูออเรสเซนต์
            ในประเทศไทย

          
(โครงการนี้้อยู่ระหว่างการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามความเหมาะสม)