การศึกษาและสำรวจข้อมูล
การสำรวจข้อมูลผู้บริโภค ทำโดยการสำรวจด้วยแบบ-สอบถาม จากประชาชนในแต่ละชุมชนท้องถิ่นรวมถึงสถานประกอบการ องค์กร ห้างร้าน จำนวน 1,600
การอบรมเชิงปฏิบัติ-การ
เรื่อง "แนวทางการจัดการซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเทศไทย" วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
           
การวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย มาตรฐาน และกลไก
การเปรียบเทียบการจัดการซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศเบลเยี่ยม สวีเดน เยอรมนี โปแลนด์ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
           
ผลการรวบรวมการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการรวบรวมการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวัสดุหมุนเวียน วัสดุรีไซเคิล
           
เทคโนโลยีการรีไซเคิลในประเทศและต่างประเทศ
           
การศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
           
สรุปผลการอบรมเชิงปฎิบัติการ
           
สรุปผลการจัดสัมมนา เรื่องระบบฐานข้อมูลการติดตามซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
           
การสำรวจข้อมูลซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิด มาตรการ และกลไกเรียกคืนซาก
           
เทคโนโลยีการรีไซเคิลวัสดุ
           
เอกสารประกอบการสัมมนา
           
Presentation ประกอบการสัมมนา
           
กระดานสนทนา


การศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

          การศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสำรวจข้อมูลผู้บริโภค
มีวัตถุประสงค์์ เพื่อที่จะได้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ อันก่อให้เกิดซากขึ้น รวมถึง

พฤติกรรมการจัดการกับซากนั้นเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน

          การสำรวจข้อมูลผู้บริโภคนี้ทำโดยการสำรวจด้วยแบบสอบถามจากประชาชนในแต่ละ
ชุมชน ท้องถิ่นรวมถึงสถานประกอบการ องค์กร ห้างร้าน จำนวน  1,600 แห่ง โดยแบ่งเป็น
8 เขต เขตละ 200 แห่งโดยประมาณโดยแบ่งตามความหนาแน่นประชากร

    
Next Page       
    
    
    
    
    
    
    
    
    
(โครงการนี้้อยู่ระหว่างการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามความเหมาะสม)