การศึกษาและสำรวจข้อมูล
การสำรวจข้อมูลผู้บริโภค ทำโดยการสำรวจด้วยแบบ-สอบถาม จากประชาชนในแต่ละชุมชนท้องถิ่นรวมถึงสถานประกอบการ องค์กร ห้างร้าน จำนวน 1,600
การอบรมเชิงปฏิบัติ-การ
เรื่อง "แนวทางการจัดการซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเทศไทย" วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
           
การวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย มาตรฐาน และกลไก
การเปรียบเทียบการจัดการซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศเบลเยี่ยม สวีเดน เยอรมนี โปแลนด์ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
           
ผลการรวบรวมการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการรวบรวมการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวัสดุหมุนเวียน วัสดุรีไซเคิล
           
เทคโนโลยีการรีไซเคิลในประเทศและต่างประเทศ
           
การศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
           
สรุปผลการอบรมเชิงปฎิบัติการ
           
สรุปผลการจัดสัมมนา เรื่องระบบฐานข้อมูลการติดตามซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
           
การสำรวจข้อมูลซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิด มาตรการ และกลไกเรียกคืนซาก
           
เทคโนโลยีการรีไซเคิลวัสดุ
           
เอกสารประกอบการสัมมนา
           
Presentation ประกอบการสัมมนา
           
กระดานสนทนา


วัตถุประสงค์

           1. เพื่อให้ได้ข้อมูลวงจรการจัดการซากอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5
                ประเภท ตั้งแต่ปริมาณซากที่เกิดขึ้น วิธีการกำจัด

           2. เพื่อสร้างระบบการรับรองปริมาณวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่เป็นวัสดุหมุนเวียน
               (Recycled Materials) ในผลิตภัณฑ์ใหม่

           3. มีมาตรการและกลไกที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการเรียกคืนซาก

           4. เพื่อสร้างกลไกเสริมการตรวจสอบปริมาณซากและผลิตภัณฑ์ที่เข้าและออกจากโรงงาน
                ประกอบกิจการคัดแยก และกิจการเกี่ยวกับการรีไซเคิล (โรงงานประเภท 105  106 -
               และโรงงานลำดับอื่นที่เกี่ยวข้อง) และปริมาณการนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อรีไซเคิล

           5. เพื่อส่งเสริมให้ปริมาณการรีไซเคิลกากอุตสาหกรรมและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายใน
                ประเทศเพิ่มสูงขึ้น

           6. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมรีไซเคิลของผู้ประกอบการไทย
(โครงการนี้้อยู่ระหว่างการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามความเหมาะสม)