๑. ดาวน์โหลดใบตอบรับ แบบ Word หรือ แบบ PDF จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตัวบรรจงหรือพิมพ์
๒. จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ภายใน กันยายน ๒๕๕๗
  • คุณมาลินี เพ็ชร์ชะ / คุณจารุวรรณ  พลเสน
  • ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ๕๐ อาคาร RDIPT ชั้น 3 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
  • โทรศัพท์ : ๐ ๒๙๔๒ ๘๔๑๐ ต่อ ๑๐๖ , ๑๑๑
  • โทรสาร : ๐ ๒๙๔๒ ๘๔๑๐ ต่อ ๑๐๑ , ๑๑๑
  • อีเมล์ : industry.3rs.4@gmail.com
โปสเตอร์/สื่อประชาสัมพันธ์
๑. แบบรูปภาพ PNG
๒. แบบไฟล์ PDF
๑. แบบรูปภาพ PNG
๒. แบบไฟล์ PDF
ด้านหน้า                                ด้านหลัง
ด้านหน้า                                ด้านหลัง
เข้าร่วมโครงการ
หน้าหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
ติดต่อโครงการ
ปฏิทินกิจกรรม
๑. ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ