เจ้าของโครงการ :

สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2202-4168 โทรสาร 0-2202-4003

www.diw.go.th/iwmb
หน่วยงานที่ดำเนินงาน :

ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ : คุณมาลินี เพ็ชร์ชะ หรือ คุณจารุวรรณ พลเสน

โทรศัพท์ 0-2942-8410 ต่อ 106 , 114

โทรสาร 0-2942-8410 101 , 111

เว็บไซต์โครงการ :    www.eeec.eng.ku.ac.th

e-mail: mphetcha@yahoo.com
เข้าร่วมโครงการ
หน้าหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
ติดต่อโครงการ
ปฏิทินกิจกรรม