เข้าร่วมโครงการ
หน้าหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
ติดต่อโครงการ
ปฏิทินกิจกรรม
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล

งานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ปี ๒๕๕๗ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม

    ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมมือกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย นายเสรี อัตติภัทธะ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ทำความตกลง MOU โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ปี ๒๕๕๗ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น ๒ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
เอกสารประกอบการประชุม
  • แผนที่ และกำหนดการ คลิกที่นี่
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมาลินี เพ็ชร์ชะ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๒ ๘๔๑๐ ต่อ ๑๐๖