เข้าร่วมโครงการ
หน้าหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
ติดต่อโครงการ

๑. หลักการและเหตุผล

            สัดส่วนของปริมาณของเสียที่ขออนุญาตนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบระหว่างปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ อยู่ระหว่างร้อยละ ๗.๑-๑๐.๐ ของปริมาณของเสียทั้งหมดที่ขออนุญาตนำออกนอกบริเวณโรงงานในแต่ละปี กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรมและลดปริมาณกากที่ต้องฝังกลบ เป็นไปตามนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ โดยศึกษาการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม และพบว่าของเสียที่ถูกฝังกลบหลายประเภทมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม เช่น กากตะกอนปูนขาว กากตะกอนเยื่อกระดาษ กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย เถ้าหนัก/เถ้าลอยจากเศษการเผาไหม้ กากตะกรันจากการหลอมโลหะ เศษ/กากจากกระบวนการแปรรูปอาหารและการเกษตร เป็นต้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๔ จึงดำเนินโครงการนำร่องเพื่อแสดงถึงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเสียในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งของเสียเหล่านี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและเศษเหลือจากกระบวนการจากโรงงานผลิตอาหารมาทำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง การนำเศษวัตถุดิบจากการผลิตและกากตะกอนน้ำเสียผสมกับกากยิปซั่มสังเคราะห์มาผลิตเป็นปุ๋ย  การรีไซเคิลน้ำหล่อเย็นหรือน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงทดแทน การรีไซเคิลสารละลายกรด-ด่างที่ใช้งานแล้วจากกระบวนการทำความสะอาดผิวโลหะมาผลิตเป็นเฟอร์รัสซัสเฟต เป็นต้น ซึ่งการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเสีย จะทำให้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียลดลง ค่าการกำจัดลดลง มูลค่าของเสียเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า สนับสนุนให้เกิดธุรกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน                       

            กรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งเสริมให้โรงงานผู้ก่อกำเนิดบริหารจัดการกากของเสียตามหลัก 3Rs ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นไปตามแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ และในปัจจุบันหลายบริษัทเริ่มกำหนดนโยบายใช้ประโยชน์ของเสียทั้งหมด หรือ Zero Waste to landfill เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดกำลังใจในการพัฒนาและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงงานอื่นๆ จึงเห็นควรแสดงความชื่นชมโดยการมอบรางวัล และเผยแพร่แนวทางให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆทราบโดยทั่วกัน

๒. วัตถุประสงค์

            ๒.๑  เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัด
            ๒.๒  เพื่อจัดทำตัวอย่างความสำเร็จของการนำของเสียที่ฝังกลบมาใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม
            ๒.๓  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นความรู้ความเข้าใจของภาคอุตสาหกรรมในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs

๓.  กลุ่มเป้าหมาย

            ๓.๑  โรงงานอุตสาหกรรมผู้ก่อกำเนิดกากของเสียที่สนใจนำหลัก 3Rs มาประยุกต์ใช้
            ๓.๒  โรงงานจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย

๔.ผลผลิต/ผลลัพธ์และค่าเป้าหมาย

    ๔.๑  ผลผลิต โรงงานจัดการของเสียตามหลัก 3Rs จำนวน ๙ โรงงาน
    ๔.๒  ผลลัพธ์ โรงงานลดการฝังกลบของเสีย มุ่งสู่สังคมปลอดปล่อยคาร์บอนต่ำ
    ๔.๓  เป้าหมาย โรงงานสามารถใช้ประโยชน์ของเสียทั้งหมด ๓ ประเภทกิจการ

๕. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
    ๕.๑  ยุทธศาสตร์ อก. ที่ ๔ ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้รับผิดชอบต่อสังคม บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
             ๕.๒  ยุทธศาสตร์ กรอ. ที่ ๑ บริหารจัดการให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

เจ้าของโครงการ :

สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2202-4168 โทรสาร 0-2202-4003

www.diw.go.th/iwmb
หน่วยงานที่ดำเนินงาน :

ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ : คุณมาลินี เพ็ชร์ชะ หรือ คุณจารุวรรณ พลเสน

โทรศัพท์ 0-2942-8410 ต่อ 106 , 114

โทรสาร 0-2942-8410 101 , 111

เว็บไซต์โครงการ : www.induswaste.com

e-mail: mphetcha@yahoo.com
ปฏิทินกิจกรรม
แผนที่จัดประชุม
ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
กำหนดการ
โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย
ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม ประจำปี ๒๕๕๗

พิธีเปิดการสัมมนาและงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสียภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม
 • วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
 • ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๑ ชั้น ๔ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
งานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ปี ๒๕๕๗ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม
 • วันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗
 • เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
 • ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น ๒ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 • แผนที่ และกำหนดการ คลิกที่นี่
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมาลินี เพ็ชร์ชะ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๒ ๘๔๑๐ ต่อ ๑๐๖
 • ภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
(อัพเเดต ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗)


(อัพเเดต ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗)
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาสรุปผลการดำเนินการและพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสียภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

      ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานรับฟังรายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ และผลสำเร็จของโครงการฯ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการของเสียที่ดีและการใช้ประโยชน์ของเสีย ได้ทั้งหมดภายในโรงงาน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการตัดสินใจสำหรับโรงงานที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วม โครงการในระยะต่อไป ทั้งนี้ได้กำหนดการสัมมนา ใน วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องวายุภักษ์ ๓ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ระหว่างเวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
 • กำหนดการ แผนนี่ หนังสือเชิญสัมมนา คลิกที่นี่
 • โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๙๔๒ ๘๔๑๐ ต่อ ๑๐๑ , ๑๑๑
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ industry.3rs4@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณมาลินี  เพ็ชร์ชะ และคุณกาญจนา  ทัดบัวขำ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๒ ๘๔๑๐ ต่อ ๑๐๖ , ๑๑๙